Biegi Hopfera

Deklaracja dostępności

Uczniowski Klub Sportowy w Janowcu Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biegihopfera.pl/
 
Data publikacji strony internetowej: 2014-01-18.
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-08.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 
·        filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 
·        niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 
·        mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 
·        dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 
·        część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-24.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Macioszek, e-mail: spjanowiec@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523023072. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury odwoławczej
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  
 
Dostępność architektoniczna  - Duża Sala Gimnastyczna
 
 1. Biuro Zawodów Biegu Głównego na 10 km mieści się na dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowcu  Wlkp.
 2. Teren szkoły jest ogrodzony. Wejście do budynku dużej sali gimnastycznej znajduje się od ulicy Szkolnej, w bliskim sąsiedztwie parku, idąc furtką znajdującą się przy bramie głównej od  parkingu.
 3. Do budynku dużej sali gimnastycznej wchodzimy dużymi drzwiami. Biuro zawodów znajduje się na parterze. Budynek nie posiada wind, podestów oraz podjazdów czy innych tymczasowych platform znajdujących się na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczenia.
 4. Toalety, prysznice nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście główne do biura zawodów jest ogólnodostępne w tym dniu. Prowadzą do niego 2 stopnie. Wchodzą nim wszyscy zawodnicy, którzy przyjechali odebrać numer startowy, zostawić rzeczy w depozycie, skorzystać z toalet oraz szatni.
 6. Miejsce zlokalizowania Biura Zawodów jest oznaczone odpowiednimi banerami i kierunkami dojazdu do szkoły.
 7. Do biura zawodów można udać się także tylnym wejściemod strony boiska Orlik.  Wchodząc tym wejściem również należy pokonać 2 stopnie idąc przez korytarz, na salę gimnastyczną.
 8. Przed budynkiem głównym znajduje się parking dla samochodów osobowych z wydzielonymi 3 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika -  dane kontaktowe: tel.: 52 30 23 072, kom. 603 843 411, email: biegihopfera@op.pl
 9. Drugi parking (tymczasowy) na czas trwania zawodów zlokalizowany jest na płycie boiska asfaltowego znajdujących się za budynkiem głównym szkoły.  Wjazd na  parking odbywa się od strony ulicy Szkolnej, pierwszą bramą za przedszkolem.
 10. Za pomocą osób wyznaczonych z ramienia organizatora zostały wydzielone miejsca parkingowe przy użyciu taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym.
 11. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w biurze zawodów jest pracownik wyznaczony z ramienia organizatora.
 12. Wszelkich informacji na temat organizacji, a także dostępności biura zawodów przed zawodami udziela prezes UKS (Uczniowskiego Klubu Sportowego) DRAGON Przemysław Kotula pod nr telefonu: 52 30 23 072, kom. 603 843 411, email: biegihopfera@op.pl
 13. Odpowiednia szerokość wejść do biura zawodów została zapewniona i spełnia wymagania minimum 90 cm.
 14. Odpowiednia szerokość korytarza – minimum 120 cm  została zapewniona i spełnia wymagania co do swobodne poruszanie się osoby  na wózku inwalidzkim lecz brak jest podjazdu, windy czy podestu aby dostać się do biura zawodów.
 15. Podczas trwania zawodów nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.