Biegi Hopfera

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Bieg na 10 km

R E G U L A M I N

 

XXX BIEG IM. TOMASZA HOPFERA   
           21 kwiecień 2018                                     
       Dystans 10 km - atest PZLA 

 

 1. 1.   Cele i założenia biegu:

 

 • uczczenie 78 rocznicy urodzin Tomasza Hopfera
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • promocja miasta: Janowca Wielkopolskiego
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

 

 

2. Organizator:

 

UKS „DRAGON”

ul. Szkolna 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

              e-mail: biegihopfera@op.pl

strona:www.biegihopfera.pl


Przy pomocy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim

         Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim

              Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim

              Zespół Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim

         Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim

              Lekarska Spółka Partnerska: Kościelniak & Usowska & Rajkowski w Janowcu Wlkp.

              Policja w Janowcu Wielkopolskim

              OSP w Janowcu Wielkopolskim

 

 

3. Termin i miejsce:

 

 • Impreza odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 roku (sobota) w Janowcu Wlkp.

 

 • Start o godz. 17.00. Start i meta Plac Wolności w Janowcu Wlkp.

 

 

 

4. Trasa:

 

 • Bieg przeprowadzony zostanie (100% asfalt) na dystansie 10 km

 

 • Trasa posiada atest PZLA

 

 • Start Honorowy – Plac Wolności godz. 17.00

 

 • Start Ostry godz. 17.10 – ul. 3-go Maja – budynek nr 29 (ok. 300 m od biura zawodów i ok. 500 m. od Startu Honorowego)

 

 • Trasa będzie oznaczona co 1 km

 

 • Nawrót ok. 5,3 km z pomiarem kontrolnym chip (zawodnicy nieodnotowani przez system pomiaru zostaną zdyskwalifikowani)

 

 • Punkty z wodą na 4 km i ok. 6 km

 

 • Biegi dla dzieci i ich zasady uczestnictwa zawarte zostaną w odrębnym regulaminie

 

 

 

5. Zasady uczestnictwa:

 

 • Ustalony został limit 500 uczestników

 

 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz, zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej  poprzez www.datasport.pl

 

 • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 500 osób lista startowa zostaje zamknięta

 

 • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy w dniu 21.04.2018 ukończyli 16 rok życia

 

 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowychlubdo podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność)

 

 • Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 21 kwietnia 2018 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia od rodziców      na udział od rodziców lub prawnych opiekunów  z ich podpisem, nr PESEL lub nr dowodu osobistego. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika         w biurze zawodów

 

 

 • Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 15 kwietnia 2018r.Po tym terminie lista startowa zostanie zamknięta

 

 • Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości w biurze zawodów, które mieścić się będzie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim ul. Szkolna 8 (na terenie szkoły mieści się parking dla biegaczy)

 

6. Wysokość opłat i zapisy:

 

 • Zapisy i opłata na stronie internetowej biegu:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3620

e-mail: leszekstachowiak@op.pl  

 

 • Opłata startowa:40 zł – medal + pakiet startowo-regeneracyjny

                                     60zł  – (40zł + 20zł – koszulka)

 

 • Grawer (nazwiska i czasu) na medalu w cenie 10zł na miejscu!!!

 

 

 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi !!!

 

 • Istnieje możliwość przepisania opłaty startowej na inną osobę do dnia 15.04.2018

 

 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów w numerze startowym – numer po biegu zostaje własnością zawodnika

 

 

7. Biuro zawodów i depozyt:

 

Biuro zawodów i depozyt,  mieści się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 8, w Janowcu Wlkp. (300 metrów od miejsca startu i mety)

 

Czynne w dniu imprezy tj. 21 kwietnia 2018r. od godz. 14.30 do godz. 16.30

 

Biuro zawodów po godzinie 16.30 zostaje zamknięte

 

 

8. Klasyfikacja końcowa i nagrody:

 

Prowadzona będzie klasyfikacja  klubowa, generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

 

Mężczyźni:

 • M16 mężczyźni 16 - 19 lat 
 • M20 mężczyźni 20 - 29 lat 
 • M30 mężczyźni 30 - 39 lat 
 • M40 mężczyźni 40 - 49 lat 
 • M50 mężczyźni 50 - 59 lat 
 • M60 mężczyźni 60 -69 lat 
 • M70 i  więcej 

 

Kobiety:

 • K16 kobiety 16 - 19 lat
 • K20 kobiety 20 - 29 lat 
 • K30 kobiety 30 - 39 lat 
 • K40 kobiety 40 - 49 lat 
 • K50 kobiety 50 - 59 lat 
 • K60 kobiety 60 i powyżej 

 

Kategoria dodatkowa: Mieszkańcy Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski

 

 

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.

 

- W przypadku klasyfikacji drużynowej wyłonienie 6 najlepszych drużyn polegać będzie na zliczeniu czasów brutto przez najlepszych 4 zawodników z danego klubu.

 

 

Nagrody:

- W klasyfikacji generalnej ustalone są poniższe nagrody pieniężne:

 

Mężczyźni:

 • I miejsce    – puchar + 700,00zł
 • II miejsce   – puchar + 500,00zł
 • III miejsce  – puchar + 300,00zł

 

Kobiety:

 • I miejsce    – puchar + 700,00zł
 • II miejsce   – puchar + 500,00zł
 • III miejsce  – puchar + 300,00zł

 

 

- W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy – nagrody pieniężne:

 

 • I miejsce    –  120,00zł
 • II miejsce   –  100,00zł
 • III miejsce  –    80,00złKlasyfikacja zespołowa

- W klasyfikacji drużynowej nagradzane jest 6 najlepszych drużyn. Każda z drużyn otrzyma pamiątkowy puchar. Drużynę tworzy 4 zawodników zgłoszonych pod jednakową nazwą klubu lub drużyny. PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDNAKOWĄ NAZWĘ(litery, spacje itp.) aby uniknąć problemu podczas ogłoszenia wyników. W przypadku błędów w zgłoszeniu, protesty nie będą uwzględniane.

 

- W klasyfikacji mieszkańcy M i G Janowiec Wlkp. – puchar + nagrody pieniężne

 

 • I miejsce    –  120,00zł
 • II miejsce   –  100,00zł
 • III miejsce  –    80,00zł

 

 • W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.

 

 

 • W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet  w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej

Organizator przewiduje losowanie ciekawych nagród wśród zawodników, którzy ukończą bieg.

 

Jeżeli zawodnik nie zgłosi się z numerem startowym na scenę w czasie 2 min, nagroda losowana jest kolejny raz, aż do skutku

 

 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal oraz pakiet regeneracyjny

 

 • Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej. Klasyfikacje następują na podstawie czasu brutto.

 

 • Organizator nie przewiduje premii za rekord trasy


9. Zasadyfinansowania:

 

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy

 

 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej

 

10. Postanowienia końcowe:

 

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników

 

 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 500 uczestników

 

 • Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w budynku Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim ul. Szkolna 8, ok. 300 m od Placu Wolności

 

 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnię, natryski i toalety

 

 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy

 

 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa) – uczestnik zostanie zdyskwalifikowany

 

 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany
 • Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza wraz z psem. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy

 

 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu im. Tomasza Hopfera wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała  i urazów fizycznych ( w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym

 

 • Zawodnicy biegu będą ubezpieczeni

 

 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

 

 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin

 

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu

 

 

 

 

Dyrektor Biegu

 

Przemysław Kotula – Prezes UKS „DRAGON” Janowiec Wielkopolski 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego