biegihopfera.pl
XXXI Bieg im. Tomasza Hopfera - 27.04.2019
Przejdź do treści

Menu główne:

Osoby niepełnoletnie

Bieg na 10 km
OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W BIEGU
Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic */opiekun* nieletniego

………………......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

OŚWIADCZAM

że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanych zawodach o nazwie BIEGI IM.TOMASZ HOPFERA WJANOWCU WIELKOPOLSKIM w dniu 27.04.2019r. oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazańzdrowotnych do uczestnictwa dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i jeakceptuję.
Wyrażam zgodę na jego czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za nie pełną odpowiedzialnośćpodczas trwania imprezy biegowej.

Nr dowodu osobistego..................................................................

                                                                                                                             ………………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę dla (syna/córki)…………………………………………………………………………………………..…………….na uczestnictwo w biegu Tomasza Hopfera w Janowcu Wielkopolskim, dnia 27.04.2019r.
.…………………………………………………………………....
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka w Uczniowskim Klubie Sportowym Dragon w Ogólnopolskich Biegach im. Tomasza Hopfera w Janowcu Wielkopolskim.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzani.
                                                                                                                          ………………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Plik w formacie pdf do pobrania:

Oświadczenie

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego